Giấy đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp

Bản dịch đăng ký doanh nghiệp

Bản dịch giấy phép kinh doanh Traminco Group

Giấy phép XKLĐ

Giấy phép XKLĐ

Bản dịch giấy phép XKLĐ

Bản dịch giấy phép XKLĐ

Giấy đăng ký chi nhánh

Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh

Bản dịch giấy đăng ký chi nhánh

Upload Image...

Quyết định giao nhiệm vụ cho chi nhánh

Quyết định giao nhiệm vụ cho chi nhánh

Danh sách nhân viên nghiệp vụ chi nhánh

Danh sách nhân viên nghiệp vụ công ty

Upload Image...