Thanh lý hợp đồng và xử lý phát sinh

01

Tranh chấp giữa người lao động và doanh nghiệp được giải quyết phù hợp với hợp đồng đã ký giữa các bên và quy định của pháp luật Việt Nam.

02

Tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động nước ngoài được giải quyết trên cơ sở hợp đồng đã ký giữa các bên, luật pháp tại nước tiếp nhận, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và theo thoả thuận quốc tế mà Việt Nam đã ký.

03

Thủ tục giải quyết tranh chấp đảm bảo người lao động làm việc ở nước ngoài có thể tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ từ doanh nghiệp, từ cán bộ Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận và phiên dịch hoặc đại diện pháp lý có thể nói được tiếng Việt.

04

Công ty luôn đặt lợi ích của người lao động là tiêu chí kinh doanh hàng đầu do vậy khi người lao động bị về nước bởi nguyên nhân nào thì doanh nghiệp vẫn hỗ trợ, hoàn chi phí cho người lao động ở mức cao nhất để người lao động sớm ổn định cuộc sống tại địa phương..

Thông tin liên quan