Hỗ trợ người lao động sau khi về nước

01

Công ty cử cán bộ chủ động trực tiếp đến nơi lao động làm việc hoặc gọi điện thoại cho lao động nên khi hết hạn hợp đồng lao động đã yên tâm làm thủ tục về nước với tinh thần vui vẻ, thuận lợi và an toàn. Chính sách này đã góp công rất lớn vào việc giảm thiểu tỷ lệ lao động sau khi hết hạn hợp đồng ở lại làm việc bất hợp pháp.

02

Áp dụng chính sách ưu tiên cho những lao động có năng lực phẩm chất đạo đức tốt, ngoại ngữ giỏi về làm việc tại Công ty.

03

Giới thiệu người lao động khi hết hạn hợp đồng trở về Việt Nam vào làm việc cho các công ty liên doanh Nhật Bản và các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Thông tin liên quan