Quản lý lao động ngoài nước

01

Duy trì liên hệ với người lao động và theo dõi tình hình của họ tại nước tiếp nhận.

02

Hợp tác với các tổ chức của Việt Nam và nước ngoài trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

03

Hợp tác với các tổ chức của Việt Nam và nước ngoài trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

04

Hợp tác với các tổ chức của Việt Nam và nước ngoài trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

05

Hợp tác với các tổ chức của Việt Nam và nước ngoài trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

06

Đảm bảo người sử dụng lao động không giữ giấy tờ tuỳ thận hoặc tài sản cá nhân của người lao động với mục đích buộc họ phải làm việc.

07

Đảm bảo người sử dụng lao động không giữ giấy tờ tuỳ thận hoặc tài sản cá nhân của người lao động với mục đích buộc họ phải làm việc.

08

Duy trì việc đăng ký thông tin về người lao động xuất cảnh khi họ thay đổi địa chỉ.

09

Phối hợp với các tổ chức Việt Nam và nước ngoài để hỗ trợ người lao động, đặc biệt liên quan đến các vấn đề về sức khỏe sinh sản, lạm dụng tình dục và bạo lực tại nơi làm việc đối với lao động nữ.

10

Cán bộ đại diện của công ty thường xuyên gọi điện hoặc đến trực tiếp nơi làm việc của người lao động để thăm hỏi động viên, quan tâm tới tâm tư nguyện vọng của người lao động. Có phần thưởng định kỳ với một số lao động được chủ sử dụng đánh giá là làm việc hiểu quả, suất sắc.

Thông tin liên quan